Kinh doanh phát triển đô thị mới, hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản và kinh doanh vận tải hàng hoá
 
Chi tiết