GIỚI THIỆU 
CÔNG TY TNHH ĐỒNG THUẬN HÀ

Đồng Thuận Hà được hình thành trong thời kỳ đất nước đang trên đà phát triển và đổi mới, xây dựng là một trong những nhiệm vụ cấp thiết của Chính phủ nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng nhằm đóng góp vào sự nghiệp phát triển và đổi mới của xã hội.
Cùng với sự sôi động của nền kinh tế thị trường và dựa trên những thế mạnh sẵn có, Công ty đã mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang nhiều lĩnh vực tiềm năng khác như: trạm bê tông nhựa nóng; sản xuất vật liệu xây dựng; kinh doanh cảng bãi và trung chuyển vật liệu xây dựng; hầm mỏ khai thác khoáng sản…
Các lĩnh vực này mang tính bổ trợ đắc lực, vừa mang lại doanh thu, lợi nhuận cho công ty vừa phục vụ hiệu quả cho công tác thi công.
Xem thêm

GIỚI THIỆU 
CÔNG TY TNHH ĐỒNG THUẬN HÀ

Đồng Thuận Hà được hình thành trong thời kỳ đất nước đang trên đà phát triển và đổi mới, xây dựng là một trong những nhiệm vụ cấp thiết của Chính phủ nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng nhằm đóng góp vào sự nghiệp phát triển và đổi mới của xã hội.
Cùng với sự sôi động của nền kinh tế thị trường và dựa trên những thế mạnh sẵn có, Công ty đã mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang nhiều lĩnh vực tiềm năng khác như: trạm bê tông nhựa nóng; sản xuất vật liệu xây dựng; kinh doanh cảng bãi và trung chuyển vật liệu xây dựng; hầm mỏ khai thác khoáng sản…
Các lĩnh vực này mang tính bổ trợ đắc lực, vừa mang lại doanh thu, lợi nhuận cho công ty vừa phục vụ hiệu quả cho công tác thi công.
 
Xem thêm

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

2021

2022

NHÂN SỰ

50+

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

200+

ĐỒNG THUẬN HÀ

60+

CÔNG NHÂN
KỸ THUẬT

90+

LAO ĐỘNG
PHỔ THÔNG

TRANG THIẾT BỊ, ĐỘI XE CÔNG TY