DỊCH VỤ SẢN XUẤT

 

 

 

Sản xuất khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị ngành xây dựng.